Hur ska Västerås växa?

Det byggs bostäder som aldrig förr i Västerås. Men med många nya fastigheter kommer också en oro för att grönområden försvinner. Vi frågade partierna i Västerås kommunfullmäktige: på vilket sätt ska Västerås växa i framtiden?

Publicerad

Under mandatperioden har de styrande politikerna i Västerås haft ett tydligt mål vad det gäller bostäder i Västerås: 1000 nya bostäder varje år för att komma tillsätta med bostadsbristen. Och det byggs nya bostäder i Västerås som aldrig förr.

Men med många nya byggnationer kan det komma en oro för vad som händer med grönområden och parker runt om i Västerås. Som västeråsaren Bobbo Henriksson sa i Västerås tidning förra veckan:
– Den viktigaste valfrågan för mig är förtätningen. Den får inte gå till överdrift. Jag tycker stan ska byggas utåt, inte inåt.

Vi bestämde oss för att fråga samtliga partier i Västerås hur de ser på hur Västerås ska växa i framtiden. Frågan löd:
Vad tycker ert parti: på vilket sätt ska Västerås växa? Hur vill ni prioritera mellan nya bostäder och grönområden?

Här är svaren:

Eleonore Lundkvist (M)
"Moderaterna vill bygga i samförstånd med västeråsarna. I alla bostadsområden ska det finnas grönytor. Värdefulla byggnader, miljöer och naturområden ska bevaras. Boendekvaliteten ska inte försämras för de som redan bor på en plats. Idrottsplaner som används och etablerade parker ska lämnas i fred. Byggnation kan istället ske på nya områden som Sätra, Johannisberg och Barkarö men även Stationsområdet, Kopparlunden och Ängsgärdet kan vara lämpliga."

​Lars Kallsäby (C)
"Det byggs som aldrig förr och det i hela kommunen. Bostadsbyggandet har också ökat på landsbygden och i de mindre orterna även om merparten sker i stan. Centerpartiet har, och kommer se till, att vi också får en utbyggnad i hela kommunen även framledes. Vi har i översiktsplanen tonat ner bygga staden inåt utan pratar nu om balanserad byggnation.​ Vi ska värna de gröna, och även det blåa, i våra stadsmiljöer samt bygga än mer socialt hållbart. Vi kommer framöver behöva bygga ut den yttre leden runt staden och därmed skapa nya yttre bostad- och verksamhetsområden. Vi har fortfarande ytor i stan som kan byggas utan att gröna ytor förstörs men vi ser det som angeläget att vi kan bygga i hela kommunen. Bygga staden inåt eran är inte helt slut, men behöver vidgas med att bygga utåt och i hela kommunen."

Jesper Brandberg (L)
"Liberalerna vill att det byggs mer bostäder. Förtätningen har dock kommit till vägs ände. Inga fler grönytor ska bebyggas, tycker vi. Istället bör man låta staden växa utåt. De nya områdena Sätra och Gäddeholm är bra, liksom att låta de gamla serviceorterna växa (Tillberga, Irsta, Dingtuna mfl). Det är också viktigt att äntligen bebygga Kopparlunden och stationsområdet och Ängsgärdet. Det är stora områden som ger mycket bostäder och binder ihop staden. Liberalerna är också motståndare till att försvåra för biltrafiken. Bilköer och höga p-avgifter börjar bli ett stort problem. Bilen är viktig för människors frihet och bilen är dessutom påväg att bli miljövänlig. Man bör inte försvåra mer för bilismen."

Anna Maria Romlid (V)
"Förtätning av Västerås är för oss inte en fråga om att bygga bort stadens gröna ytor. Vi vill förtäta staden smart och yteffektivt med rejäla byggrätter när vi bygger. Det finns fortfarande en massa underutnyttjad mark i Västerås som det går att bygga på, exempelvis grusplaner. Vi vill även bygga högre hus för att använda marken på bästa sätt. Alternativet till förtätningen är att bygga på åkrar, ängar eller skogsmark vilket är en sämre lösning. Vänsterpartiet vill att det ska finnas grönområden nära där människor bor eller att det alltid ska planeras för det i nya bostadsområden. Det ska vara lätt att gå ut leka eller sitta på en bänk i solen och lukta på blommorna."

Ann-Christine From Utterstedt (SD)
"Västerås har vuxit i allför snabb takt och vi har inte hunnit förbereda för alla bostäder som behövs till alla, det kommer att bli svårt att alls kunna bygga ifatt inom överskådlig tid. Idag har vi kö till Mimer på 8-10 år och det är givetvis inte acceptabelt, hemlösheten har mer än fördubblats under mandatperioden, det är alarmerande och måste tas på största allvar. Det görs tyvärr inte idag, majoriteten har i stället fullt fokus på att erbjuda alla nytillkomna bostäder. Förtätningen måste få ett stopp och grönområden bevaras, vi ska inte bygga staden inåt."

Amanda Agestav (KD)
"Västerås växer och det är positivt. Det behövs nya hem till många nya Västeråsare både nu och i framtiden. När vi bygger nytt är det viktigt att vi bygger balanserat när det handlar om kompletteringar i befintliga områden. Ett områdes kulturhistoria måste tas hänsyn till.
Huvudfokus för nybyggnation måste ligga på att utveckla nya områden såsom Sätra, Ängsgärdet, Mälarporten och Kopparlunden. När vi bygger måste vi tänka på både grönområden och arkitekturen. Att bygga högre hus där det är lämpligt gör att man sparar mycket gröna ytor. Människor behöver gröna lungor i stadsplaneringen för att må bra. Det är också viktigt att vi inte glömmer bort spontanidrottsplatsytor när vi bygger. I några projekt behöver vi göra omtag tex Ekberga park där vi behöver en ny förskola och inte bostäder i första hand."

Anna Thunells & Markus Lindgren (MP)
”Miljöpartiet vill bygga ett tätt, grönt och blandat Västerås. Vi tror på en tät stad där människor kommer närmare varandra, en grön stad med närhet till naturen och en blandad stad med låg segregation. Bygger vi smart går allt detta att förena.
Markparkeringar, gamla industriområden och trafikapparater upptar idag stora ytor som kan omvandlas till bland annat bostäder, företagslokaler, parkeringshus och nya parker. Så använder vi marken mer effektivt samtidigt som vi bygger bort bostadsbristen.”

Staffan Jansson (S)
" Det kommer att byggas 1 100 bostäder i Västerås i år. Det är viktigt att det byggs i många olika områden, både centralt, i de yttre stadsdelarna och på landsbygden. För att stärka den sociala hållbarheten är det också viktigt att det byggs blandade upplåtelseformer.
Vi arbetar med en förnyad grönstrukturplan, som syftar till att skydda grönområden och friluftsområden inför framtida bebyggelse. Vi ska utveckla och komplettera befintliga bostadsområden respektfullt. Ett bra exempel på det är utvecklingen av Bäckby centrum, som har påbörjats nu."

Eleonore Lundkvist. 2:e vice ordförande i fastighetsnämnden i Västerås. 5:e namnet på M-listan till kommunvalet.×1 / 8Visa bildtextBild 1 av 8
Eleonore Lundkvist. 2:e vice ordförande i fastighetsnämnden i Västerås. 5:e namnet på M-listan till kommunvalet.×1 / 8Visa bildtextBild 1 av 8
Powered by Labrador CMS