INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter inom DirektPress-gruppen

Publicerad Senast uppdaterad

Denna Integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med DP DirektPress Tidningsförlag AB, org. nr. 556570-5596, Box 1524, 751 45 Uppsala (”DP”) eller DP:s koncernbolag eller franchisetagare som ingår i det s.k. DPsystemet, genom användning av våra webbsidor eller genom kontakt på annat sätt, t.ex. via e-post.

DP har sitt säte i Sverige och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018.

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Genom denna Integritetspolicy vill vi visa hur DP säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och förklara vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Personuppgifter

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

DP är personuppgiftsansvarig alternativt personuppgiftsbiträde

Normalt är DP personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. I förekommande fall kan det dock vara ett koncernbolag eller ett lokalt DP-företag (franchisetagare) i DP-systemet som är personuppgiftsansvarig. Detta kan ske t.ex. när ett lokalt DP-företag har i uppdrag att utföra den aktuella uppgiften eller tjänsten. Om så sker är DP personuppgiftsbiträde. Bolag som hanterar personuppgifter för DP:s räkning (eller vice versa) undertecknar alltid s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos de bolag som vi samarbetar med.

Kontakta personuppgift@direktpress.se för mer information om behandling av personuppgifter i ett specifikt bolag i DP-systemet.

DP:s behandling av dina personuppgifter

DP samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om dig som du själv lämnar till DP, som DP behöver för att kunna utföra tjänster enligt lagar och/eller avtal och för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot dig. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via våra plattformar i sociala medier eller lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Med behandling av personuppgifter menas varje användning av personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan:

1. Person- och kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsnummer.

2. Tekniska data: IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

3. Ärendeinformation: Uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss angående synpunkter, klagomål, jobbansökan m.m.

4. Personlig information: Personlig information som framgår av sociala medier, i personligt brev och CV och vid deltagande i av DP anordnade tävlingar. Vilka personuppgifter DP samlar in om dig, för vilka ändamål DP använder och avser behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund som DP har för respektive behandling följer av tabellen nedan. Personuppgifterna i tabellen behandlas av DP, alternativt annat bolag i DP-systemet, eller deras respektive underbiträden.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag. De lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att DP ska kunna fullgöra ett avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den enskilde, eller att behandling sker med stöd av den enskildes samtycke eller en intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse för detta, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare via webben eller sociala medier, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler, en så kallad intresseavvägning. Om ändamålet för att behandla dina personuppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, normalt genom att du aktivt får klicka i en ruta i formuläret. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den e-postadress som framgår under stycket ”Kontaktinformation” nedan.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra DP:s rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahålla beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning, mm.

Skydd av personuppgifter

Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter och kunder behandlas konfidentiellt. DP kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder DP sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan DP komma att använda krypteringsteknik när DP överför sådana personuppgifter över Internet till DP:s servrar. DP:s säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Utlämnande av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till DP:s koncernbolag eller till franchisetagare som ingår i det s.k. DP-systemet, samt till de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster, hanterar administrativa tjänster eller assisterar med marknadsföring, analyser eller statistik. Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om DP har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.

Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer DP att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

DP lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja DP:s åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

De personuppgifter som DP samlar in om dig genom din användning av DP:s webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. DP har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Dina rättigheter – rätt till information samt klagomål

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till DP på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

DP kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. DP är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av DP, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta DP på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Vänligen kontakta DP om du är missnöjd med DP:s behandling av dina personuppgifter, så kommer DP att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för DP, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter och information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. På våra webbplatser kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. DP tar inte något ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför våra webbplatser och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

Cookies

Vi har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. ”Cookies” – eller informationskapslar – är en standardteknologi som de flesta webbsidor använder i dag. En cookie kan beskrivas som en liten textfil som placeras i din webbläsares internminne. Det ger oss möjlighet att få en översikt över statistik som vi använder för att göra våra webbsidor bättre för våra kunder. De vanligaste webbläsarna (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera o.s.v.) är inställda på att godkänna cookies automatiskt, men man kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte godkänns. Vi vill uppmärksamma dig på att väldigt många webbsidor inte fungerar optimalt om man inte godkänner cookies.

Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi automatiskt in information och lagrar den i loggfiler på våra servrar under en viss period. Det är information som t.ex. vilken typ av webbläsare man använder, bredbandsleverantör (ISP), operativsystem, datum och tid för besök samt annan webbsidestatistik som används för att förbättra våra webbsidor. Informationen som samlas in används endast internt inom koncernen och kommer inte att vidarebefordras till tredje part och/eller andra personer.

De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att blockera spårningscookies i menyn under ”Inställningar”. Alternativt kan man blockera cookies med reklamsyfte här.

Kontaktinformation

Normalt är DP personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. I förekommande fall kan det dock vara ett koncernbolag eller ett lokalt DP-företag (franchisetagare) i DP-systemet som är personuppgiftsansvarig. Detta kan ske t.ex. när ett lokalt DP-företag har i uppdrag att utföra den aktuella uppgiften eller tjänsten.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom DP-systemet, är du välkommen att kontakta oss på: personuppgift@direktpress.se eller adress:

DP DirektPress Tidningsförlag AB
Personuppgifter
Box 1524
751 45 UPPSALA

Ändringar

DP har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer DP att publicera den justerade integritetspolicyn på www.direktpress.se med information om när ändringarna träder ikraft. Vid väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer DP att informera dig via e-post, under förutsättning att DP har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-04-09

Powered by Labrador CMS