Foto: Sala kommun
Foto: Sala kommun

Fynd efter grävningar på torget

I samband med utgrävningen av Stora torget i Sala har flera historiska fynd gjorts.

Publicerad

Om två år fyller Sala stad 400 år och tills dess är målet att man ska ha hunnit renovera Stora Torget.

– Målbilden med det nya torget är att det ska vara Salas naturliga mötesplats - ett tillgängligt och flexibelt torg, med plats för alla! Kopplingen till omgivande historiska byggnader och till torget som historiskt handelstorg, ska även fortsättningsvis vara stark. Omgestaltningen ska ha en tydlig historisk förankring men också andas nutid och inrymma den nya tidens krav på tillgänglighet och mångfald. Upprustningen ska göras varsamt och med grunden i ett återanvändande av material. Vid val av nya möbler och material eftersträvas material av hög kvalitet som är hållbara över tid, skriver Sala kommun på sin hemsida.

Förra hösten hade stadens invånare möjligheten att lämna in idéer och tankar om torgets framtida utformning, därefter hade det förtroendevalda KSLU en workshop där man gick igenom alla inkomna idéer.

Tekniska kontoret har tillsammans med Norconsult i Stockholm tagit fram ett förslag utifrån inkomna idéer och budget. Man har även fört dialog med Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning.

Sala kommun sammanfattar framtidsvisionen på sin hemsida:

”Nya stora torget är ett historiskt torg med ett nutida lager. Förslagets gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska Sala. Det kvadratiska och hårdgjorda kullerstenstorget mitt i staden, och med den kvadratiska trädramen som rumslig avgränsning. Material som kullersten och storgatsten anknyter till platsens historia samtidigt som släta hällytor ger torget en nutida prägel och ökar dess användbarhet och tillgänglighet. Torget har utformats för att uppnå god tillgänglighet, jämställdhet och flexibilitet. Det ska vara ett inbjudande torg för alla målgrupper. Torget har gestaltats för att tåla det vardagliga öppna och ibland helt folktomma rummet, likaväl som det fullspäckade och myllrande evenemangstorget. Upprustningen har tagit sin utgångspunkt ur en varsam och hållbar förändring där en stor del av befintlig markbeläggning föreslås behållas. Hela förslaget är planerat för god social hållbarhet med överblickbarhet, god belysning, platser för umgänge och möten, men också för lugn och ro, liksom möjlighet att röra sig tryggt och säkert inom och över torget.”

Det första steget var en arkeologisk förundersökning som var obligatorisk då hela Sala ingår i ett fornlämningsområde.

I mitten av september var undersökningen klar och flera historiska fynd har gjorts.

– Vi har alltså gjort fem schakt totalt och dessa blir som små titthål för att se vad som finns under. Cirka en meter ned över torget har man fört på sand, gissningsvis kommer materialet från gruvan. Under sanden finns det lera, troligen gammal sjöbotten, som kan ha varit odlingsmark. På lite olika djup har vi hittat rester av stenläggning 0,1-0,5 meter ned. Eftersom vi bara har dessa titthål kan vi inte säga säkert, men våra erfarna arkeologer tror att detta är gamla grunder för bodar som kan ha funnits på torget. Bodarna kan liknas vid friggebodar som stod på torget och där såldes olika varor på fasta platser, dåtidens snabbköp. Den stenläggning som vi ser idag på torget är troligen från 1800-talet.

Man har även hittat två mynt, grunden till vad arkeologerna tror är en gammal bosättning från före stadens bildande och en hyska och en skärva från en trefotsgryta.

En skärva från en refotsgryta har hittats, troligen var skärvan äldre än 1700-tal, då man under 1700-talet övergick till järngrytor.×1 / 3Visa bildtextBild 1 av 3
En skärva från en refotsgryta har hittats, troligen var skärvan äldre än 1700-tal, då man under 1700-talet övergick till järngrytor.×1 / 3Visa bildtextBild 1 av 3
Powered by Labrador CMS