Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Region Västmanland
Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Region Västmanland

Hälsoenkät visar: Allt fler kvinnor tvekar att gå ut ensamma

Region Västmanland har sammanställt årets hälsoenkät.

Publicerad

Nästan 70 procent av länets invånare som svarat på regionens hälsoenkät uppger att de har en god eller mycket god hälsa. En negativ trend är att fler invånare anger att de har fetma. Dessutom undviker allt fler kvinnor att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Mer än hälften av länets kvinnor mellan 18 och 29 år uppger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Det är både skrämmande och ett underbetyg till samhället som helhet att varannan ung kvinna i Västmanland avstår från att gå ut ensam. Att öka kvinnors trygghet är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Att vara otrygg är att vara ofri och Sverige är ett land där vi ska vara fria, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ungefär 6 000 av länet invånare över 18 år svarade på Region Västmanlands enkät Liv & hälsa 2022. De svarade på frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor samt i vilken utsträckning de nyttjar vården.

Resultatet visar på betydande skillnader mellan olika grupper, främst utifrån ålder, inkomst, utbildning, kön och födelseland:

  • Personer med kortare utbildning och lägre inkomstnivå upplever i lägre utsträckning ett gott allmänt hälsotillstånd
  • Andelen som avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla har fördubblats under de senaste 20 åren. Detta är vanligast bland unga kvinnor mellan 18 och 29 år där över hälften uppger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut ensamma.
  • För första gången sedan 2004 har den självskattade tandhälsan minskat. Den tydligaste minskningen återfinns bland män, från 75 procent vid 2017 års undersökning till 68 procent år 2022.

Fakta Liv & hälsa

Undersökningen är ett samarbete mellan regionerna i Örebro län, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Värmland. Totalt skickades drygt 78 000 enkäter ut våren 2022 till slumpmässigt utvalda personer, 18 år eller äldre, varav drygt 14 000 i Västmanlands län. Svarsfrekvensen totalt var 44 procent i Västmanland.

– Alla ska ha samma möjlighet till en god hälsa. För att minska skillnaderna mellan grupper och uppnå en ännu bättre folkhälsa i Västmanland samverkar vi i regionen med andra aktörer såsom länets kommuner och Länsstyrelsen, säger Marie Tollefsen Markström, folkhälsochef.

Ett resultat från undersökningen är att andelen personer med fetma har ökat från 14 till 22 procent sedan år 2004. Mer än hälften av de som svarat på enkäten över 18 år uppger att de har övervikt eller fetma.

– Det är mycket oroande att se utvecklingen av fetma. Det är ett komplext samhällsproblem och en del kan kopplas till matvanor och fysisk aktivitet. Fyra av tio västmanlänningar äter inte grönsaker och rotfrukter dagligen, samtidigt som fyra av tio rör sig för lite. Det här är en trend vi behöver bryta, säger Richard Fallqvist (L), regionråd.

Enkätundersökningen visar att det finns flera områden som haft en positiv utveckling under åren. Andelen som röker dagligen har halverats sedan början av 2000-talet. Likaså har andelen med ett riskbruk av alkohol i åldrarna 18–49 år halverats under de senaste 20 åren.

Powered by Labrador CMS