Framtidsvision. Illustrationsplanen som planarkitekt Anna Ryf har tagit fram visar det första utkastet till hur området kan komma att se ut.
Framtidsvision. Illustrationsplanen som planarkitekt Anna Ryf har tagit fram visar det första utkastet till hur området kan komma att se ut.

Sala kommun har stora planer för framtidens Södra Ängshagen

Sala kommun vill se ett nytt område ta form som representerar både social och ekologisk hållbarhet.

Publicerad

Under hösten 2022 gjorde samhällsbyggnadskontoret i Sala kommun en omstart av projekt Ängshagen samt genomförde en förstudie för att ta fram en målbild och vision för området Södra Ängshagen. Detta är ett steg i framtagandet av två detaljplaner för området.

– Arbetet för att blanda generationer och skapa trygga, gemensamma mötesplatser, pågår aktivt. Det kan vara i form av planer för en samverkan mellan förskola och äldreboende, blandade ägandeformer och en kombination av kulturliv och en grönstruktur som passar många. Det kan även vara i form av boendeformer som främjar gemenskap, något som efterfrågas alltmer, inte bara av äldre, skriver Plan- och utvecklingsenheten i Sala kommun på sin hemsida.

De vill att ett tryggt område ska ta form.

– På Ängshagen ska vi känna oss trygga och aldrig tveka inför att ta en promenad. Vi känner varandra genom gemenskapslokaler, boendeformer som uppmuntrar till gemenskap, platser för stadsodling och ett rikt kulturliv. Gemenskapen i området främjar också engagemanget för återvinning och för att göra cirkulära val.

I visionen arbetas det med flerfamiljshus och radhus i blandade typologier som strävar efter målen angivna i UN Habitat, ett program med mandat av FN för att främja socialt och miljömässigt hållbara bosättningar. I visionen ges även utrymme för större andel icke hårdgjorda ytor vilket gynnar såväl hälsoaspekter som dagvatten- och skyfallshantering.

– Ängshagen ska bli en förebild för hantering av dagvatten och skyfallsproblematik. Målet är att så stor andel vatten som möjligt ska omhändertas lokalt inom området. Resurser ska inte läggas på att omvandla befintlig natur till konstgjord grönstruktur. I stället ska den fina miljön, som Ängshagen redan har, tas tillvara på. Ett exempel på detta är att öppna upp den mest stadsnära delen av skogsområdet intill för fler samtidigt som man bevarar den fina naturen. Ekologiska konsekvenser kommer alltid att vara en risk vid exploatering, därför är det också viktigt att göra medvetna val och att ställa krav på kommande entreprenörer.

– Det övergripande målet är att uppnå socialt hållbara områden, områden som människor vill bo och verka i för lång tid framöver. Att planera för ett socialt hållbart område innefattar frågor som psykiskt och fysiskt välmående, gemenskap, trygghet och barnperspektiv men också frågor som jämlikhet och jämställdhet. Dessa frågor arbetas med i en bred samverkan tillsammans med, bland annat, Näringslivsenheten, Kultur- och fritidskontoret och Polisen.

Planen är att förslagen till detaljplanerna ska presenteras till kommunstyrelsens ledningsutskott den 4 oktober 2023. Om dessa godkänns kan detaljplanerna vinna laga kraft under augusti 2024.

Powered by Labrador CMS