Svartån var nära att svämma över vid Fiskartorget i Västerås.

MSB inleder utredning av översvämningarna i Västmanland

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat delar av Västmanlands län ska utredas. Länsstyrelsen i Västmanlands län har därför fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Publicerad

Fakta: Översvämningsdirekivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Syftet med direktivet är att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa och skydda miljön, vårt kulturarv samt ekonomisk verksamhet. 

­ – När samhället påverkas av översvämningar är det viktigt att kunna dra lärdomar för planering av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap. MSB arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna av översvämningar kan bli stora. Just nu pågår en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige inom ramen för EU:s översvämningsdirektiv, säger Maria Dåverhög som arbetar med naturolyckor på MSB.

Förordningen innebär också en skyldighet för medlemsländerna att hämta erfarenheter från inträffade händelser och rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU. Insamlad information ska både öka möjligheterna att uppdatera den nationella riskbilden samt underlätta jämförelser mellan nationer inom EU.

Rapporter från tidigare utredningar av översvämningar finns att läsa här.

Powered by Labrador CMS