Fortsatt tungt för Västmanlands företag

Pandemin har slagit hårt mot företagen i länet. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för Västmanland gällande kvartal två. 33 procent av företagen i länet uppger att de haft en negativ utveckling gällande sina produktions- och försäljningsvolymer sedan halvåret, samtidigt som bara 28 procent har haft en positiv utveckling.

Medan tjänste-, besöks- och transportnäringen signalerar fortsatt svag konjunktur, har industrin återhämtat sig bra och ligger på högre produktionsnivåer än föregående kvartal. Företagen uppger att de transport- och materialförsörjningsproblem som uppkom i samband med pandemin har försvunnit.

Något som oroar Svenskt Näringslivs regionchef i Västmanland, Kristin Lahed, är att Västmanlands län halkar efter övriga Sverige när det kommer till investeringar. Länet ligger klart under rikssnittet både gällande investeringar de senaste sex månaderna och gällande planerade investeringar, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel.

– Bara 17 procent av länets företag har ökat sina investeringar det senaste halvåret jämfört med tidigare vilket är bland de lägsta siffrorna i landet. Låg investeringstakt är en oroande indikation på livskraften i bolagen och riskerar att få effekter på framtida möjligheter till jobb. En något högre framtidstro finns inom bygg- och industrisektorn, medan det är blytungt inom många andra branscher.

Kristin Lahed menar att Coronapandemin och restriktionerna i dess följd förstärker de problem som redan fanns på arbetsmarknaden.

– Tudelningen har ökat och arbetslöshetsgapet mellan utrikes och inrikes födda har stigit snabbare i Sverige än i jämförbara länder. Samtidigt har långtidsarbetslösheten ökat till rekordhöga nivåer sedan pandemins början. Svaga grupper har drabbats hårdare av krisen och är överrepresenterade bland arbetslösa. Detta är särskilt allvarligt för Västmanland där arbetslösheten redan innan var hög och en bra bit över rikssnittet. Nu behövs verkligen krafttag på både nationell och regional nivå menar Kristin Lahed.

För att dämpa problematiken och minska utanförskapet behövs fortsatta åtgärder för att hjälpa krisande branscher samtidigt som nya investeringar måste stimuleras, menar Kristin Lahed.

– I många företag är marginalerna uttömda och fortsatta stöd är nödvändiga så länge vi har restriktioner. Nu är dessutom ett utmärkt tillfälle att underlätta en nystart av näringslivet genom att förenkla tillståndsprocesser, minska regelbördan och investera i fungerande infrastruktur. Med skattelättnader på företagande och arbete kommer fler företag våga anställa.

Den kanske viktigaste åtgärden för att mota framtida arbetslöshet är dock att stärka och rikta om utbildningssystemet, inte minst på kommunal och regional nivå.

– Utbildningarna måste i högre grad inriktas på att göra eleverna anställningsbara och då är satsningar på yrkesutbildningar av största vikt. Företagen ser störst brist på gymnasiala yrkesutbildningar. Med rätt utbildningar, serviceinriktad myndighetsutövning och ett starkare lokalt företagsklimat har Västmanland goda förutsättningar att kunna hantera framtidens utmaningar och föra fler in på arbetsmarknaden.

Powered by Labrador CMS