Foto: Archus Arkitektur

Så väntas nya Oxbacken bli – beslut tas nästa vecka

Kommande vecka väntas byggnadsnämnden i Västerås fatta beslut om att fastställa detaljplanen för nya Oxbackens centrum. Nya hus, parkeringshus och mer gröna ytor väntas i framtiden.

Publicerad

Under kommande vecka väntas byggnadsnämnden i Västerås stad att fastställa detaljplanen för Oxbackens centrum.

Planen möjliggör för utveckling av befintlig vårdcentral och kyrka samt tillskapande av cirka 160 lägenheter. Så kallad centrumverksamhet tillåts i bottenvåningar av bostadshusen samt parkeringshuset. Ett nytt parkeringshus samlar områdets parkering för en yteffektiv lösning som minskar trafik genom området samt gör att fler gröna ytor kan skapas på Oxbacken. Trafikmiljön är enligt planen avsedd att fungera på fotgängarnas villkor och därför är områdets genomgående gata Almelundsgatan dimensionerad för enkelriktad biltrafik samt tänkt att utformas som gångfartsområde.

Det nya torget föreslås byggas mellan vårdcentralen och parkeringshuset. För att förbättra kopplingen till gång- och cykeltunneln under Jakobsbergsgatan tillskapas en gångpassage mellan torget och tunneln.

Den befintliga gång- och cykelväg vid Jakobsbergsgatan-Köpingsvägen föreslås enligt detaljplanen att få en dragning utanför området för en bättre bostads- och centrummiljö inne i Oxbacken. Nya dragningen av gång- och cykelvägen innebär att en del av gång- och cykelvägen söder om gång- och cykeltunneln hamnar något närmare Köpingsvägen än i dagsläget.

De delar av dagens Repslagargatan som ingår i planområdet föreslås få Oxbackstorget som nytt namn. Nuvarande Almelundsgatan föreslås ändra namn till Oxbackstorget. Den nya väg som går genom planområdet föreslås ta över namnet Almelundsgatan.

Våningsantalet för den nya bostadshusen i de sydvästra delarna är lägre för att anpassa sig till bostadsbebyggelsen på Sandstenen 19-23 som i snitt håller tre våningar. Sedan trappas byggnadshöjderna upp längs Köpingsvägen, Jakobsbergsgatan och Hammarbygatan.

Powered by Labrador CMS