Foto: Roland Magnusson

Stor guide: Det här här vill de lokala partierna i de heta frågorna

Mindre än ett år kvar till valet. Då tar Västerås tempen på de lokala partierna. Vad vill de göra i de stora frågorna? Åtta partier svarar på fem heta frågor.

  • Publicerad 10:23, 30 sep 2017

Frågorna

1. Vad vill ni göra för att öka tryggheten på offentliga platser?

2. Efter flyktingkrisen har vi idag tusentals individer som vill in i det svenska samhället. Vad vill ni göra för att förenkla den processen?

3. Vilka infrastrukturfrågor är viktigast under den kommande mandatperioden?

4. Västerås växer så det knakar. Hur ska ni göra för att den offentliga sektorn ska klara av att hantera den ökningen?

5. Arbetslösheten är fortsatt hög inom flera grupper. Samtidigt skriker näringslivet efter kvalificerad arbetskraft. Vad vill ni göra för att lösa den frågan?

Liberalerna

1. Liberalerna har ett brett program för social trygghet. Det inkluderar fler poliser, lokala polisstationer i stadsdelar, fler fältarbetande socialsekreterare och bättre skola. Men det inkluderar också krav på ökat föräldraansvar, och hårda tag med den som upprepade gånger missköter sig. Vi ska ha nolltolerans mot brott. Samhället och föräldrarna måste hjälpas åt. Det ska inte vara ok att som förälder skjuta över hela ansvaret på någon annan.

2. För oss handlar integration om att ha bra och likvärdiga skolor, och möjlighet att göra läxan i lugn och ro, tex på ett bibliotek. Det handlar också om närvarande polis och socialtjänst och om kamp mot bostadsbrist och trångboddhet. Det handlar också om att ställa krav. Alla som har möjlighet ska tvingas försörja sig själva. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Skatten på arbete och utbildning är för hög i Sverige. Det ska löna sig att vara strävsam och ordentlig och arbeta.

3. Nationellt handlar det om att få ordning på den krånglande järnvägen. Folk blir tokiga av alla förseningar och problem. Lokalt är det viktigt att E18 blir fyrfilig till Köping och att västerleden byggs klart så att köerna på Erikslund försvinner.

4. Om vi prioriterar skola och äldreomsorg ekonomiskt så har vi råd med attraktiva villkor där. Då kommer människor att söka sig dit. En sådan prioritering kräver dock att vi vågar välja bort massa lull-lull-projekt i det kommunala uppdragets utkant. Det författas alldeles för många onödiga handlingsplaner och policydokument i kommunen, och den nuvarande majoriteten (S-MP-C-KD) slösar skattepengar, tex på kommunala hotell, lyxiga kommunala huvudkontor och subventionerade semesterflyg.

5. Utbildning är viktig och en socialliberal paradgren. Både unga och gamla ska kunna utbilda sig. Sedan handlar det också om att ställa krav. Alla som har möjlighet ska tvingas försörja sig själva. Fler enkla jobb krävs. Skatten på arbete och utbildning är för hög i Sverige och måste sänkas. Det ska löna sig att vara strävsam och ordentlig och arbeta.

Kristdemokraterna

1. Det är viktigt att man känner sig trygg på offentliga platser. Fysiskt så bör man se över belysning, växtlighet och i vissa fall även sätta upp kameror för att beivra brott. Att polisen är synlig på gator och torg är också viktigt.

2. Vi vill att det görs en överenskommelse med föreningsliv och idrottsrörelse så de kan hjälpa till under mer långsiktiga villkor. Vi vill också stärka incitament för att människor som flyttar hit lär sig svenska.

Det är viktigt att vi har snabba och kvalitetssäkrade valideringsprocesser så att de kunskaper människor har när de kommer hit tas omhand.

3. Att pendlingen till och från Stockholm fungerar.

Att bygga färdigt Västerleden.

Rusta upp cykelbanorna så Västerås fortsatt kan bli den ledande cykelstaden.

Bygga klart sista etappen av Gäddeholms-
vägen så att den går hela vägen ut till Harkie.

Inför el-bussar i Västerås kommun.

4. Att ständigt vara på tå i planeringsprocesserna är jätteviktigt i en växande stad. Vi har en bra organisation i Västerås för att hantera en växande befolkning.

5. Det behövs fler platser på yrkeshögskolan och lite bättre planeringsförutsättningar än dagens två år.

Mälardalens högskola bör bli ett universitet.

Tydligare utbildningsvillkor för specialistsjuksköterskor, höja intresset för praktiska hantverksyrken och jordbruk, starta yrkesutbildning för undersköterskor inriktning barn, fortsätta satsa på Ung Företagsamhet.

Socialdemokraterna

1. Det krävs både förebyggande arbete och snabba åtgärder för att öka tryggheten och slå tillbaka brottsligheten. Regeringen gör nu den största polissatsningen någonsin bl.a. för att stärka närvaron i utsatta områden – 10 000 poliser till 2024. Straffen för bl.a. vapeninnehav, allvarliga narkotikabrott och grova våldsbrott har skärpts. Kommunerna har sedan olika tillvägagångssätt för att öka tryggheten på offentliga platser.

2. Vi vill se fler människor i jobb, inte minst bland utrikesfödda. Därför inför vi en utbildningsplikt som innebär att den som inte sökt en anvisad utbildning eller avvisat en sådan kommer att kunna stängas av från rätt till etableringsersättning. Vi utökar också samhällsinformationen för asylsökande, och satsar på att nyanlända på ett snabbare sätt ska kunna få sin utbildning verifierad. Vi gör också riktade insatser mot utrikesfödda kvinnor vars syfte är att underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Exempelvis avsätter vi resurser för att de ska kunna lära sig svenska under föräldraledigheten. Vi har även lyssnat på arbetsgivarnas behov och förenklar nu anställningsstöden rejält. Av fem olika subventionerade anställningar skapar vi ett enda enhetligt anställningsstöd – introduktionsjobb – och sänker därmed kraftigt lönekostnaden för arbetsgivare som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa, utan att urholka lön eller andra villkor. Alla som kan jobba ska jobba.

3. Fortsatta investeringar ska prioriteras framför skattesänkningar. (S) ska förvalta den rekordhöga tillväxten väl och fortsätta det arbete som inletts: utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden, omställning för hållbara energikällor samt ett kraftigt ökat underhåll av väg och järnväg. Den nationella Trafikplanen däri infrastruktursatsningar är stora antas närmaste året. Där finns bland väldigt mycket annat utbyggnad av E18 mellan Köping och Hallstahammar vilket (S) i Västmanland drivit hårt.

4. Kommunen ska vara en god arbetsgivare där människor vill jobba. Nya tekniska lösningar gör att arbetsmiljön förbättras och att kvaliteten i välfärden höjs. Fler anställda inom välfärden behövs. Västerås har under flera år haft god ekonomi och kunnat planera och investera för framtiden. Fler invånare ger fler skattekronor att fördela på skola, vård och omsorg. 104 nya välfärdsmiljoner hjälper såklart till.

5. Sedan 2014 har över 200 000 fler människor ett arbete att gå till, och nästa år beräknas arbetslösheten sjunka under sex procent. Men många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb som finns. Därför storsatsar regeringen på utbildning efter många år av underinvesteringar. Det svenska utbildningssystemet kommer lagom till 2021 att ha byggts ut med över 90 000 nya utbildningsplatser. Till exempel satsar regeringen 400 miljoner kronor 2018 på yrkesutbildningar för vuxna. Det motsvarar 7 750 platser. Satsningen ger fler chans att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Att satsa på utbildning är det absolut viktigaste vi kan göra för att minska kompetensbristen och få fler människor i arbete.

Moderaterna

1. Västerås ska vara snyggt och tryggt. Några moderata förslag: anställa ordningsvakter, bättre belysning, borttagande av buskage, fler kultur-och sportaktiviteter, införa en trygghetsapp, införa kameraövervakning och flexibelt stopp på nattbussen.

2. Ska vi lyckas med integrationen krävs det att man kan gå från bidragsberoende till självförsörjning. Alla måste bidra och vi måste vara tydliga med vad det innebär att vara en del av det svenska samhället. Sverige är ett jämställt samhälle där alla har rätt att välja sin kärlek och egenförsörjning utan tvång från kultur och traditioner. Vi moderater har ett integrationsprogram som heter ”Från nyanländ till nyanställd”.

3. Västerleden måste förverkligas och trafikkaoset måste bort. Det ska vara lätt att ta sig fram i Västerås oavsett om man går, cyklar, åker kollektivt eller tar bilen. Vi ska inte smalna av vägar och försvåra. Mälarbanan måste byggas klart och E18 måste bli motorväg mellan Köping och Västerås. Det krävs underhåll av cykelbanor, vägar och parker i Västerås. En ny anslutning mellan Salavägen och E18 måsteplaneras.

4. Det ska finnas en bra planberedskap för alla typer av bostäder och etableringsbar mark för företag. Etablerade grönområden måste sparas som de lungor och mötesplaster de är i Västerås. Det krävs också en stor framförhållning för att klara behovet av förskolor och skolor idag har vi stor brist på förskoleplatser och barngruppernas storlek ökar markant. Vi kan också se ett stort behov av att bygga ut äldreomsorgen där vi får flera signaler om att man som äldre och ensam inte kan få ett särskilt boende.

5. Det behövs sänkta kostnader för arbetsgivare som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi måste erbjuda kortare och längre utbildningar med fokus på den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Att Västerås blir känt för att vara en bra stad att bo och verka i underlättar också för företag att kunna rekrytera personal som vill bosätta sig här.

Miljöpartiet

1. Den effektivaste åtgärden för att öka tryggheten på en plats är att öka antalet personer som vistas på platsen. Människoögon är effektivare än kameralinser. Tätare bebyggelse kan bidra till detta. Om människor bor tätare ökar antalet personer som vistas på de allmänna ytorna.

2. Att erbjuda snabb validering av invandrares utbildning är en viktig lösning. Att ge fler möjligheten att kombinera studier med praktik eller arbete är även det viktigt. I Västerås gjordes ett försök med att under 6 månader ge några personer en anställning inom vården samtidigt som de läste svenska, något som gav väldigt goda resultat. För att underlätta ensamkommandes etablering vill vi även ge fler ensamkommande möjligheten att stanna i kommunen efter de fyllt 18.

3. Antalet människor i Västerås ökar kraftigt. En hög takt i byggandet av bostäder och lokaler för skola, förskola och äldrevård är därför en extremt viktig fråga. Även en tätare och effektivare kollektivtrafik och fler och bättre gång- och cykelbanor är prioriterat. Utbyggnaden av resenoder där buss, cykel och tåg kombineras är viktigt för en förbättrad regional kollektivtrafik. För en mer hållbar godstransport är en utbyggnad av hamnen viktig.

4. För att locka fler medarbetare till de kommunala verksamheterna är det väldigt viktigt att Västerås stad blir en ännu attraktivare arbetsgivare. Att ge kommunens anställda större inflytande över sin arbetstid genom satsningar på önskad tjänstgöringsgrad och arbetstidsförkortning är en viktig del i detta.

Även fler serviceassistenter kan vara en viktig lösning. Serviceassistenter utför enklare arbetsuppgifter inom exempelvis vården. De kan därför avlasta mer högutbildad personal såsom sjuk- och undersköterskor.

5. En fortsatt satsning på vuxenutbildning, både komvux och yrkeshögskolor, är viktigt för att lösa kompetensförsörjningen. För att se till att utbildningarna faktiskt ger den kompetens som efterfrågas är det viktigt att de genomförs i nära samarbete med berörda branscher.

Vänsterpartiet

1. Vi tycker det är viktigt att offentliga platser är upplysta och välskötta. Samhällsservice ska finnas tillgänglig även på landsbygden och i stadsdelarna. Fler människor i rörelse ökar tryggheten. På ett större plan är det viktigt att få alla att uppleva att de är delaktiga i samhället, att så många som möjligt jobbar eller studerar, och blir lyssnade på.

2. Det viktigaste för en fungerande integration är en generell välfärdspolitik och att människor med olika bakgrund möts. Det behövs fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola. Den långa väntan på besked om uppehållstillstånd bryter ner människor, nyanlända behöver så fort som möjligt börja lära sig svenska och komma i arbete. Valideringen av kunskaper och yrkeserfarenheter behöver förbättras. Vänsterpartiet vill öka stödet till föreningslivet som är av stor betydelse för att förbättra integrationen.

3. Det ska finnas en väl utbyggd kollektivtrafik till låga priser i hela länet. Det ska också gå snabbt och smidigt att ta sig till och från intilliggande län för dem som pendlar. Det är dock inte den enda infrastrukturen som är viktig att satsa på, genom att se till att alla har tillgång till bredband oavsett var i länet de bor och utveckla digitala tjänster så kan vi öka servicen för medborgarna.

4. Nya västeråsare bidrar med nya idéer och erfarenheter som berikar. Det innebär på sikt ökade skatteintäkter. Just nu behövs en stor utbyggnad av förskolor, skolor och äldreboenden. Samtidigt behöver kommunen anställa fler inom välfärden. Vänsterpartiet har på nationell nivå fått till högre bidrag till kommunerna för att klara detta men även lokalt måste vi satsa. Idag är det för stressigt inom många av kommunens verksamheter.

5. Det ska finnas utbildningar som leder till rätt kompetens. Genom att Arbetsförmedlingen får resurser till arbetsmarknadsutbildningar, så möjliggör man för de arbetslösa att söka de lediga jobben. Det är motsatsen till andra partiers tal om att skapa ”enklare jobb” med lägre löner. Ett brett utbud av kurser på högskola och yrkeshögskola på nära håll möjliggör för fler att byta karriär eller läsa in behörigheter senare i livet. Länets folkhögskolor är också en viktig del.

Centerpartiet

1. De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Därför vill vi ha en polis som är lokalt rotad. Vi vill att varje människa ska känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna. Poliser på gatan, festivalen eller fotbollsmatchen skapar en känsla av trygghet. Därför vill vi fortsätta arbetet med flera lokalpoliser som känner sin ort och vet var insatserna gör störst skillnad. Ha fler poliser på varje ort – det ökar tryggheten.

Centerpartiet vill dessutom kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror.

2. Människor från hela världen kommer till Sverige vilket är bra. Men integrationen måste fungera betydligt bättre än vad den gör idag. Utanförskapet i Sverige är fortfarande för stort och alltför många har inte ett jobb att gå till. Särskilt stort är utanförskapet bland unga, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda. På jobbet skapas naturliga kontakter mellan människor som gör det lättare för dig som invandrare att komma in i det svenska samhället.

Det handlar bland annat om praktik med lägre lön, snabbare validering av kunskaper, tidigare språkinlärning, etableringsersättningar som gör att det lönar sig att arbeta, och full ekonomisk kompensation till kommunerna. Vi vill också se bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner, intensivkurser i svenska för nyanlända barn, alternativa boendeformer för ensamkommande barn och att upphandlingen av asylboenden blir bättre. Vi tycker också att asylboenden ska ha en skyldighet att erbjuda såväl sysselsättning som svenskutbildning.

3. Centerpartiet vill:

• Att satsningar på infrastruktur ska öka bla utbyggnaden av E18.

• Att fler väljer tåget, därför ska det satsas på att underlätta för tågresenärer.

• Att bilfria cykelvägar, fler cykelparkeringar och byten till andra färdmedel gör livet enklare för cyklister.

• Att utbyggnaden av hamnar fortsätter och för ökat fokus.

• Att bredbandsutbyggnaden fortsätter, och att Västmanland blir helt uppkopplat.

4. Centerpartiet vill att det ska etableras fler skolor och att fler vård- och omsorgsplatser skapas. Offentliga sektorn kräver snabbare hantering av att bygga skola vård och omsorgsplatser. Här ska regelförenklingar göras. Dessutom ska fler enkla jobb skapas för att lätta exempelvis sjuksköterskor och lärares börda, med att skapa assistentliknande arbeten. Så som ev vårdbiträden och skolassistenter. Då kommer fler personer in i yrken, och dessutom så får dessa tjänster som systematiskt har fått påslag på arbetsuppgifter, bli renodlade tjänster som ex lärare och sjuksköterskor.

5. Vårt orosmoln är just kompetensbristen i vissa yrkesområden och sviktande arbetskraft. Vi har akut brist på sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, industriarbetare, verkstadsarbetare osv.Här krävs det att fler aktörer samarbetar mot samma mål. Både politiken, privata och offentliga aktörer samt akademien.

Fler och kvalificerade valideringsutbildningar, utbildningar som matchar arbetsmarknaden, tillbaka med lärlingsjobben, sänkta arbetsgivaravgifter för dem som står längst bort från arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna

1. Kameraövervakning, fler poliser och vakter. Förbjuda tiggeriet som medför obehag hos många invånare samtidigt som det för med sig annan brottslighet som prostitution. Bättre kontroll på vilka invånare som befinner sig här, om de har rätt att vara här eller inte, avvisa de som inte har rätt att uppehålla sig här. Ta krafttag mot den ökande narkotikaförsäljningen och de individer som begår övrig brottslighet och gör vår stad otrygg för övriga invånare.

2. De flyktingar som vill in i svenska samhället har alla förutsättningar för att lyckas med det. Barnen får gå i skolan och utbildningsmöjligheter erbjuds såsom SFI och yrkesutbildningar. Assimilering, d.v.s anpassa sig till vårt svenska samhälle och ta seden dit man kommer, i stället för alla integrationsprojekt som är kostnadsdrivande men inte leder till ökad samhörighet. Gör din plikt, kräv sedan din rätt.

3. Tågtrafiken Oslo-Stockholm, förbifart Erikslund och anlägga en ny väg till Södra Kärrbolandet.Fortsätta satsningen på utbyggnad av bredband.

4. De som inte har rätt att vistas här ska lämna landet. Vi har idag väldigt dålig kontroll på hur många som uppehåller sig här utan tillstånd. Människor utan tillstånd att uppehålla sig här ska givetvis inte få ekonomiskt bistånd av något slag. Idag går ökningen inte att hantera då varken bostäder, arbeten, sjukvård, förskolor, skolor räcker till och kommer att ta tid att bygga. Vi växer alldeles för fort för att det ska kunna vara hanterbart. Därför pågår just nu bara nödlösningar som inte är hållbara över tid. Vi måste stoppa den onormala befolkningsökningen för att komma tillrätta med alla de problem den medför. Välfärden urholkas i snabb takt när människor ska förses med bostäder de inte har råd med, där samhället just nu går in och betalar.

5. Efterfrågad arbetskraft ska matchas med passande utbildningar. Införa lärlingsarbeten på riktigt. Socialdemokraternas satsning på sitt förslag om att införa traineejobb blev ju som bekant oerhört misslyckat. Ett stort problem är att vägen till arbete är väldigt lång för så många så det är svårt att matcha dem till de högre utbildningsnivåer som näringslivet ofta efterfrågar. Arbetslösheten kommer fortsatt att vara hög så länge denna ansvarslösa invandringspolitik förs.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Senaste nytt

Visa fler

VÄSTERÅSAREN

Vem vill du ska bli Västeråsaren 2017? Lägg din röst här!

SMAKFULLT

Drinkarna som förgyller festen

Liva upp vintermörkret med lite festliga drinkar! Agnes Viklund är bartender på populära nattklubben Nya Hattfabriken i Västerås. Hon delar här med sig av sina bästa tips för att gör dig till kung...tisdag 19/12 9:45

Bartendern med stans bästa utsikt

Tips: Georges fem bästa drinkar Västerås och Sveriges högst belägna cocktail- och pianobar Sky Bar, hittar man på Hotel Plazas 24:e våning. I baren hittar man den glada bartendern George Kakaji. – Härlig arbetsplats med underbara...lördag 21/10 21:50

”Vi kallar det kort och gott junkfood de luxe”

SMAKFULLT Smarriga hamburgare, kall bärs och toppfotboll på storbildsskärm är en oslagbar ”combo” för många. Ett koncept som är lyckat för sportbaren Allstar på Punkt i Västerås. – Vi erbjuder ett vardagsrum...tisdag 17/10 11:20

KURSER & UTBILDNINGAr

Karriärväxling gav ny tjänst och en inspirerande vardag

Petra: Jag har aldrig ångrat mitt val Att göra en karriärväxling blir för många ett startskott till en nytändning i arbetslivet. En som vågade ta steget är Petra Kolsvik. Efter nästan 20 år som handläggare på Försäkringskassan tog hon...söndag 14/1 9:00

Över 100 utställare – redo att rekrytera

Årets Rekryteringsmässa hålls på ACC 13 februari Den 13 februari är det dags för årets Rekryteringsmässa – en plats där arbetsgivare, utbildningssamordnare och arbetssökande möter varandra. Mässan arrangeras samtidigt i Västerås och Eskilstuna. Med...lördag 13/1 15:00

Här är yrkena som gynnas av den starka konjunkturen

Analytikern: Det krävs för att få ett jobb under 2018 Gymnasieutbildning är fortfarande en nödvändighet för att få jobb i Västmanland trots att Arbetsförmedlingens prognos för kommande år visar på att det kan bli över tusen nya jobb i Västmanland 2018.lördag 13/1 13:00

RÄTT RÄTT

Amir testar Apotekarnes julmust

Mästerkocken Amir Kheirmand testar i Apotekarnes klassiska årsmust. Dessutom försöker han lista ut vad som är den hemliga ingrediensen i drycken.tisdag 19/12 9:38

Amirs såsskola: bechamelsås

Mästerkocken Amir Kheirmand har tagit på sig ett riktigt "såsigt" uppdag. – Jag har dragit igång en såsskola på min Youtubekanal Rätt Rätt. Vi ska gå igenom alla grundsåserna och förklara hur man gör...tisdag 7/11 16:17

Amir testar nya Gorbyssmaker

Gorbys har släppt nya smaker – Veggies och Taco. Klassikern har också kommit med ett nytt recept. Mästerkocken Amir Kheirmand och hans högra hand Alfred köpte hem dem för att testa.torsdag 12/10 18:13

QUIZ

Känner du igen dig i gamla Västerås?

QUIZ: Vecka 19. Testa dig själv! Här är ett antal bilder från gamla Västerås. Se om du känner igen dig.fredag 12/5 9:39

E-TIDNING